Arie Koster Bijenambassadeur

In de jaren 1980-1995 werd er heel veel bezuinigd op openbaar groen. Iedereen mopperde. Mijn invalshoek was, mopper niet, maar laat zien wat de openbare ruimte voor mensen betekent. Ik schreef het boek de ‘Groene omgeving, en bijdrage aan een gezonde samenleving. De landelijke GGD schreef daar een voorwoord in van 3 pagina’s. Het boek werd ‘het boek van het Europees natuurbeschermingsjaar’. Ik werd Ambassadeur van het Europees natuurbescherming jaar 1995. 20.000 posters werder verspreid. Waren te zien op alle NS-stations, en op heel veel andere plekken. Met ruim 80 lezingen en tientallen andere acties haalde ik ruim f 200.000,- op voor aankoop van terreinen voor vogelreservaten in de Oost Europese landen.
Het gevoel van ambassadeur is steeds  bij me gebleven, maar ik wilde  mij zo niet te noemen. Nu ik zie hoeveel Ambassadeurs er voor bijen en andere onderwerpen zijn, durf ik dat nu wel. Mijn website bijenhelpdesk is daar uit voort gekomen. Die gaat nu voornamelijk over maatschappelijke betekenis van groen en de andere link over bijen.
Zoals W.G. Van Arkel De voorzitter van de landelijke GGD-en het formuleerde: ‘Pleiten voor natuurontwikkeling is pleiten voor gezondheid' Ik voeg er aan toe, ‘Wat we voor de bijen doen, doen we ook voor de mensen’.

Wat doe en deed ik als bijenmakelaar en Ambassadeur voor wilde bijen
zie Intervieuw natuurbeschermingsjaar1995
Cursussen, lezingen, workshops, Advies
Advies over inrichten van bijenvriendelijke tuinen
Vegetatiebeheer stedelijk en buitenruimte gebied
Schreef en Schrijf boeken en artikelen in tijdschriften
Interview met Arie Koster
 
De doelstelling van een ambassadeur voor bijen of een bijenmakelaar is in de eerste plaats personen , organisaties, gemeentenbesturen, groenbeheerders  en onderwijsinstellingen enthousiast maken voor bijen en biodiversiteit. Want om gezond te kunnen leven, zijn bijen onze bondgenoten. De bijenmakelaar/ambassadeur doet dat door het  door het ontsluiten van kennis, inzichten  en praktische tips. Een andere, even belangrijke functie is,  het bij elkaar brengen van partijen die belang hebben bij een gezonde bijenstand. En dat zijn we allemaal.
Op dit gebied hebben ik een zeer ruimte ervaring opgedaan in het onderwijs en advisering  aan gemeenten en talloze andere organisaties en personen die groen beheren. 
Bijenbeheer voor biodiversiteit
Bijenbeheer heeft betrekking op het beheer van onze omgeving ten bate van wilde bijen. Sinds mensenheugenis hebben (wilde) bijen nog nooit zoveel aandacht gekregen als de afgelopen jaren. Het gaat niet zo heel geweldig met de bijen dus willen we ze helpen. Een goed vegetatiebeheer, aanleg van bijenvriendelijke tuinen, prarken etc. Is niet alleen goed voor wilde bijen, maar ook voor de biodiversiteit in het algemeen en niet op de laatste plaats voor mensen.
Bijenbeheer op maat
- Om welke bijen gaat het en welke bijen willen we helpen? Honingbijen, hommels, solitaire wilde bijen of alle bijen?
- Waar hebben de bijen behoefte aan? Wat is de ontbrekende of zwakke schakel; nectar, stuifmeel, nestgelegenheid?
- Op welke locaties of in welke gebieden is hulp voor bijen het meest zinvol? Waar liggen de meeste kansen?
- Als het om drachtplanten gaat, is vooral het tijdstip van de bloei van belang en gaat het vaak om de stuifmeelleverende planten. De vraag is dan in welke perioden moet de stuifmeel voorziening worden versterkt.
- Wat is het effect van drachtverbetering (een toename van bijenplanten) op langere termijn? Het gaat hierbij vooral om de continuïteit van (beheer)maatregelen en de ontwikkeling van de groene terreinen waar hulp aan bijen wordt geboden.
- Welke beheermaatregelen zijn nodig om de continuïteit te waarborgen? Hoe wordt dit georganiseerd?
- En om bij de actualiteit aan te stuiten: wat is een bijenlint, uit welke elementen is het samengesteld, hoe komt het tot stand en hoe houdt het stand?
- Bij hulp aan bijen, bijenlinten etc. wordt meestal gedacht aan zaadmengsels en het planten van bollen. De vraag is dan wat is de positie van bomen en heester in een bijenlint en wat betekent dat voor het beheer en beleid?
- Wat zijn in het beheergebied kansrijke bodems om bloemrijke vegetaties te ontwikkelen? Op welke plekken is het minder kansrijk maar niet uitgesloten?
- Waar is ruimte voor gedifferentieerd vegetatiebeheer?
- Waar kunnen randen van beplantingen substantieel voor bijen worden verbeterd?
- Wat is er bekend over de wilde bijen in het beheergebied en hoe zinvol is een inventarisatie van wilde bijen?
Ervaring
- Onderzoeker en adviseur kruidachtige vegetaties en beheer bij de Adviesgroep Vegetatie beheer (verbonden aan Universitiet Wageningen).
- Stadsecoloog bij de Dorschkamp en Alterra.
- Onderzoeker beheer wilde bijen + promotie onderzoek
- Lector houtige begroeiingen in relatie tot biodiversiteit Van Hall Larenstein
- Lector Bijenvriendelijke tuinen en bijenvriendelijk beheer Wellantcollege
- Cursusen, workshops, lezingen, Excursies
-  
Wellantcollege 2017-2019: lector bijenbeheer en bijenvriendelijke tuinen. Voornamelijk voor bijscholing docenten; bijscholingscursussen voor hoveniers, landschapsbeheerders en andere disciplines. Schrijven en samenstellen boek: plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in tuinen. Bijdrage ontwikkeling lesmateriaal.
Gemeente Amsterdam 2019. Inventarisatie wilde bijen en beheeradvies Idilleus Amsterdamse grachten.
Flowerpower 2017-2018: inventarisatie en advies Tuinen van West (Amsterdam-Osdorp).
Gemeente Amsterdam 2017. Inventarisatie wilde bijen Amsterdamse bos en advies bijenbeheer.
Zoetermeer 2017 Inventarisaties en workshops.
Gemeente Utrecht 2015-2016: Facebook acties, workshops en excursies voor bewoners.
VITENS 2016: Cursus en advies bijenbeheer.
Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Vlaanderen 2016: workshop bijenbeheer platteland.
Den Haag, 2016 bijenbeheer georganiseerd door Partij voor de dieren.
Provincie Drente 2015: workshop bermbeheer.
0ntwerpbureau 2015: cursus kleinschalig groen.
Amsterdam dro 2014-2015: workshops met burgers, beheerders etc., advies, inventarisatie wilde bijen .
Provincie Vlaams-Brabant 2014: sympiosium.
Rotterdam 2014: symposium.
Rotterdam-Noord 2014: workshops. cursus houtige gewassen en kruidachtige vegetaities voor bijen..
Almere 2013: workshops ecologisch beheer en advies voor beheerders.
Amsterdam Stadsdeel Oost 2013: advies capasiteit drachtgebied voor honingbijen.
Amsterdam Stadsdeel Zuid 2014: inventarisatie. adviesen workshops .
Ballast Nedam 2013: workshops voor opdrachtnemers en belanghebbende organisaties en advies bermberheer voor bijen.
Cursus Centrum Cambium 2014-2016: (nationale bomenbank) bomen en heesters voor bijen. 4x (2014-2016).
Waterschap Hunze Aas2013: maaiadvies voor wilde bijen.
Van Hall Larenstein Leeuwarden 2013: onder meer studenten begeleiding onderzoek wilde bijen.
PoelenWerkGroep Brummen 2013: meerdaagse poelencursus .
Provincie Antwerpen: diverse symposia.
Ontwikkelingscentrum 2011: advies floriade Venlo.

Nederlandse bijenhoudersvereniging: lessen voor cursus regionaal ambassadeur biodiversiteit van de NBV.

Groene organisaties: sinds 1982 lezingen vooronder meer bijenhoudersvereningen, IVN, KNNV en themadagen georganiseerd door groene instanties.